DARMOWA WYSYŁKA JUŻ OD 299 zł

Polityka prywatności

PSYsmak przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Korzystanie z Usług PSYsmak oznacza, iż akceptują Państwo zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności. 

DEFINICJE

 • Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany; taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy, za pośrednictwem którego PSYsmak świadczy usługi;

PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administratorem Twoich danych jest PSYsmak Anna Pytlak z siedzibą ul. Liliowa 2C/U39A 62-200 GNIEZNO wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7773404996, REGON:525105876.

 1. Przetwarzamy Dane Osobowe wyłącznie dobrowolnie przekazane nam przez Państwa. 
 2. Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane na zgodnych z prawem podstawach. 
 3. Podane przez Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przesłania Państwu informacji marketingowych;
  • art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu składania zamówienia w Sklepie, wykonania umowy sprzedaży oraz prowadzenia Państwa konta w Serwisie;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku wystawienia i przechowywania wystawionych faktur VAT przez właściwy czas wynikający z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591);
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywania zgłaszanych reklamacji oraz w zakresie koniecznym do marketingu bezpośredniego oraz ulepszenia funkcjonalności strony internetowej Serwisu poprzez stosowanie plików cookies (w celu zbierania informacji o sposobach korzystania z Serwisu, obsługi logowania, zabezpieczenia przed ponownym wyświetlaniem tych samych treści, prowadzenia anonimowych statystyk zawartości Serwisu).
 4. Zakres Danych Osobowych, które zbieramy jest adekwatny do celu, dla jakiego je przetwarzamy – prosimy Państwa o podanie jedynie informacji, które są dla nas niezbędne dla świadczenia usług.
  • Konto klienta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail.
  • Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
  • Newsletter: imię i nazwisko, adres e-mail.
 5. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
  • Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  • Po wyrażeniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Kupujący wyraził stosowną zgodę.
  • Od Kupujących mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 •  

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę, wysyłając na adres: kontakt@psysmak.pl wiadomość e-mail.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

DOBROWOLNOŚĆ

Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych Danych Osobowych jest koniecznym warunkiem świadczenia przez nas usług, a konsekwencją niepodania danych będzie: niemożność świadczenia przez nas usług, korzystania przez Państwa z Serwisu lub zawarcia i wykonania umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane mogą być przekazane przez administratora wyłącznie upoważnionym pracownikom administratora lub podmiotom zewnętrznym zapewniającym wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło przysługujące Państwu prawa. 
 2. Podmiotami zewnętrznymi, o których mowa w ust. 1 mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, hostingowe, rachunkowe lub świadczące inne usługi wspomagające działalność Serwisu, a także organy administracji publicznej. Zapewniamy jednak, że korzystamy wyłącznie z usług podmiotów, które wdrożyły RODO i należycie chronią Państwa Dane Osobowe, a powierzenie przetwarzania Danych Osobowych zawsze odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECICH

Państwa Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (tj. żadnego Państwa spoza Unii Europejskiej) ani żadnej organizacji międzynarodowej.

DOSTĘP I KONTROLA DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH I ICH POPRAWY

 1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami RODO zawsze mogą Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO).
 2. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@psysmak.pl.
 3. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępnimy Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień, o których mowa powyżej. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, w ciągu miesiąca przekażemy Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Poinformujemy Państwa także o realizacji Państwa uprawnienia.
 4. Jeżeli uważają Państwo, że Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Klienta, typie strony, z jakiej został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).
 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ  W SKLEPIE

 1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe. Wyświetlając stronę internetową www.psysmak.pl,  zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook oraz Instagram.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Klienta i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Klienta wyświetliła stronę www.psysmak.pl, nawet jeśli nie posiada On profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. 
 3. Jeśli Klient zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.psysmak.pl do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym. 
 4. Jeśli Klient użyje danej wtyczki, np. klikając na „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. 
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:

Jeśli Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.psysmak.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie musi wylogować się z tego serwisu. Klient może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.

7.Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Klient ma możliwość zdecydowania, czy Sprzedawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami:

Kontakt listowny: Anna Pytlak Borówko 25 62-010 Pobiedziska

Kontakt telefoniczny: 785 472 504 

Kontakt mailowy: kontakt@psysmak.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.